• Súkromná ambulancia klinickej psychológie


  Saturovanie psychického zdravia d o s p e l ý ch (jednotlivca, páru, rodiny alebo skupiny)

  Spolupráca pri riešení problémových situácií a vzťahov

  Selektívne psychoterapeutické metódy podľa povahy problematiky

  Senzitívny prístup aj pri okamžitej krízovej intervencii, pri krátkodobom poradenstve

  Stratégie zvládania stresu, nácvik relaxačných metód

  S ohľadom na špecifické požiadavky vhodné psychodiagnostické vyšetrenie (napr. inteligencie, pamäti, pozornosti, osobnosti)

  Skúmanie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva, na vykonávanie SBS

  Súdnoznalecká činnosť - odbor Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality