• Profil - vzdelanie v odbore, odborná príprava




  2009 - 2014 doktorandské štúdium; študijný odbor: všeobecná a experimentálna psychológia; študijný program: všeobecná psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  2007 rigorózna skúška; študijný odbor: psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  2002 - 2007 magisterské štúdium; študijný odbor: psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  2014 zápis do Zoznamu znalcov MS SR, odbor Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality

  od 2011 - frekventantka špecializačného štúdia - certifikovaná pracovná činnosť v odbore dopravná psychológia; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  2010 špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava



  2010 špecializačné štúdium v odbore certifikovaná činnosť v psychoterapii; Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín



  2009 dlhodobý psychoterapeutický výcvik Umění terapie; Inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ, Košice



  členstvo Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť



  Kurzy, výcviky, semináre



  psychologické diagnostické metódy v praxi (najmä projektívne techniky, neuropsychologické testové batérie), autogénny tréning, kurz v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach; účasť na domácich, zahraničných vedeckých podujatiach a publikačná činnosť so zameraním na problematiku sexuálneho zdravia



  Pracovné skúsenosti



  od 2014 Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov
  od 2011 sociálno-zdravotnícke zariadenie; Psychosociálne centrum, Košice
  2009 - 2011 resocializačné zariadenie; Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
  2007 - 2011 psychiatrické oddelenie; Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Levoča